Promocje

Black Weekend z PORTA

W najbliższy piątek 27 listopada przypada, coraz bardziej popularny w naszym kraju BLACK FRIDAY. Z tej okazji, w tym roku przygotowaliśmy dla naszych klientów niespodziankę w postaci promocji w której klient otrzyma od nas bon upominkowy.
Aby nasza oferta była jeszcze bardziej atrakcyjna BLACK FRIDAY Z PORTA będzie trwał przez cały weekend, aż do poniedziałku 30.11 do końca dnia.

 

JAKIE SĄ ZASADY BLACK FRIDAY Z PORTA?

➢ Klient musi odwiedzić dowolny punkt sprzedaży w dniach 27-30 listopada i złożyć zamówienie.
➢ W zależności od wielkości zamówienia klient może otrzymać bony do HOME&YOU o wartości 100 lub 150 zł.*
➢ Klient po dokonaniu zakupu ma czas do końca grudnia na przesłanie na adres konkurs@portadoors.com skanu lub zdjęcie zamówienia z okresu objętego promocją. W wiadomości zwrotnej otrzyma kod do wykorzystania w sklepach stacjonarnych Home&You

*Dla zamówień drzwi wewnętrznych PORTA powyżej 1 000 zł – bon o wartości 100 zł,
zamówienia powyżej 1 500 zł – bon o wartości 150 zł

 

Zapraszamy do naszego salonu przy ulicy Wydawniczej 1/3 w Łodzi! 🙂

 

REGULAMIN BLACK WEEKEND z PORTA

I.    POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Podmiotem odpowiedzialnym za organizację promocji, w tym i za ufundowanie i wydanie Nagród jest PORTA KMI POLAND Spółka Akcyjna w Bolszewie przy ul. Szkolnej 54, 84-239 Bolszewo, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000504087 posiadająca NIP: 5850006204 (dalej „Organizator”).
 2. Promocja organizowana jest pod nazwą „Black Weekend z PORTA” i zwana jest dalej „Promocją”.
 3. Promocja rozpoczyna się w dniu 27.11.2020 r. o godz. 0:00, a kończy się dnia 30.11.2020 r. o godzinie 23:59:59 (dalej „Czas Trwania Promocji”).
 4. Promocja organizowana jest na profilu Porta. Otwórz się na w portalu społecznościowym Facebook.com, (https://www.facebook.com/porta.otworzsiena) oraz na profilu na Instagramie (https://www.instagram.com/porta.otworz_sie_na/?hl=en) zwanym dalej „Stroną Promocji”.
 5. Organizator składa określone w Regulaminie przyrzeczenie publiczne oraz jest odpowiedzialny za ufundowanie Nagród w Promocji oraz ich realizację na rzecz Zwycięzców.
 6. Promocja nie jest w żaden sposób sponsorowana lub administrowana przez operatora serwisu Facebook.com.

II.    WARUNKI UCZESTNICTWA W PROMOCJI

 1. Uczestnikiem Promocji (dalej „Uczestnikiem”), może być osoba fizyczna, nieprowadząca działalności gospodarczej lub prowadząca działalność gospodarczą, lecz biorąca udział w Promocji bez związku z prowadzoną przez siebie działalnością gospodarczą, która łącznie spełnia następujące warunki:
  • jest osobą pełnoletnią i posiada pełną zdolność do czynności prawnych;
  • dokona zgłoszenia promocyjnego (dalej „Zgłoszenie Promocyjne”);
  • dokona Zgłoszenia Promocyjnego poprzez przesłanie w wiadomości e-mail na adres: konkurs@portadoors.com zdjęcia lub skanu dokumentu potwierdzającego zakup lub zamówienie drzwi wewnętrznych (wewnątrzlokalowych) dokonany w dniach 27.11.2020-30.11.2020 wraz z informacją o punkcie sprzedaży, dacie zakupu i modelu drzwi włącznie do dnia 31.12.2020, g. 23:59, o którym mowa w ust. III pkt. 1  niniejszego Regulaminu.
  • nie jest pracownikiem lub osobą współpracującą na innej podstawie niż stosunek pracy, Organizatora ani członkiem ich rodzin; przez rodzinę rozumie się małżonka, wstępnych, zstępnych, powinowatych oraz osoby pozostające w stosunku przysposobienia;
  • zamieszkuje na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
  • osoba spełniająca te warunki nazywana jest na potrzeby regulaminu „Zwycięzcą”

III.    ZASADY PROMOCJI

 1. Zgłoszenie Promocyjne polega na przesłaniu w wiadomości e-mail na adres konkurs@portadoors.com zdjęcia lub skanu dokumentu potwierdzającego zakup lub zamówienie drzwi wewnętrznych (wewnątrzlokalowych) dokonany w dniach 27.11.2020-30.11.2020 wraz z informacją o punkcie sprzedaży, dacie zakupu i modelu drzwi włącznie do dnia 31.12.2020, g. 23:59.
 2. Zgłoszenie udziału w Promocji następuje poprzez przesłanie wiadomości e-mail na wskazany w ust. III pkt 1 powyżej adres Organizatora w dniach 27.11.2020, g. 0:00 – 31.12.2020, g. 23:59.
 3. Przesyłając Zgłoszenie Promocyjne Uczestnik akceptuje i zobowiązuje się do przestrzegania warunków niniejszego Regulaminu i potwierdza, iż udział w Promocji następuje na warunkach wskazanych w niniejszym Regulaminie.
 4. Organizator ma prawo wykluczyć Uczestnika z udziału w Promocji w przypadku dokonania Zgłoszenia w sposób sprzeczny z niniejszym Regulaminem oraz innego naruszenia przez Uczestników warunków niniejszego Regulaminu. O decyzji Organizatora, wykluczającej Uczestnika z udziału w Promocji, Uczestnik zostanie powiadomiony przez przesłanie wiadomości e-mail na adres e-mail wskazany przez Uczestnika, z którego zostało przesłane Zgłoszenie Promocyjne, o którym mowa w ust. III pkt.1  Regulaminu. Decyzja Organizatora o wykluczeniu Uczestnika jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.
 5. Zgłoszenie Promocyjne nie może zawierać treści, które mogłyby:
  • zostać zamieszczone w złej wierze, np. z zamiarem naruszenia dóbr osobistych osób trzecich;
  • naruszać jakiekolwiek prawa osób trzecich, w tym prawa związane z ochroną praw autorskich i praw pokrewnych, ochroną praw własności przemysłowej, tajemnicą przedsiębiorstwa;
  • posiadać charakter obraźliwy bądź stanowić groźbę skierowaną do innych osób, zawierałyby słownictwo naruszające dobre obyczaje (np. poprzez użycie wulgaryzmów lub określeń powszechnie uznawanych za obraźliwe);
  • naruszać w inny sposób postanowienia Regulaminu, dobre obyczaje, przepisy obowiązującego prawa, normy społeczne lub obyczajów.

IV.    ZASADY DZIAŁANIA PROMOCJI

 1. Dostarczanie Zgłoszeń jest możliwe jedynie w Czasie Trwania Promocji. Decyduje czas wpłynięcia Zgłoszenia do Organizatora. Zgłoszenia dostarczone po terminie lub z innych przyczyn naruszające warunki niniejszego Regulaminu nie będą brały udziału w Promocji.
 2. W Okresie Trwania Promocji Organizator nagrodzi zgodne z niniejszym Regulaminem Zgłoszenia Promocyjne w stopniu zgodnym z kwotami widniejącymi na dowodzie zakupu lub zamówienia drzwi wewnętrznych (wewnątrzlokalowych) (dalej łącznie „Nagroda” lub „Nagrody”).
 3. Decyzja Organizatora jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.
 4. Organizatorowi przysługuje prawo dyskwalifikacji Uczestnika, gdy:
  • Nagrodzony Uczestnik nie jest uprawniony do udziału w Promocji;
  • Organizator nie otrzyma od Nagrodzonego Uczestnika, w momencie wskazanym przez Organizatora wszystkich ustalonych dokumentów lub danych lub uzyska niepoprawne dokumenty lub dane;
  • Organizator uzyska wiarygodną informację, że Zgłoszenie narusza warunki niniejszego Regulaminu.
 5. Organizator może odstąpić od przyznania Nagród jeśli Zgłoszenia Promocyjne nie spełniają kryteriów przewidzianych Regulaminem.

V.    NAGRODY

 1. W Promocji zostały przewidziane następujące Nagrody:
  • Dla Uczestników, którzy dokonają zakupu drzwi wewnątrzlokalowych w dniach 27.11.2020-30.11.2020 za kwotę min. 1000zł – bon do Home&You na kwotę 100 zł.
  • Dla Uczestników, którzy dokonają zakupu drzwi wewnątrzlokalowych w dniach 27.11.2020-30.11.2020 za kwotę min. 1500zł – bon do Home&You na kwotę 150 zł.

  Zwycięzca nie może przekazać prawa do Nagrody innej osobie.

 2. Nagroda nie podlega zamianie na inne nagrody rzeczowe ani na równowartość pieniężną.
 3. Zwycięzcy zostaną powiadomieni o przyznaniu nagrody w terminie 7 dni od daty przesłania Zgłoszenia Promocyjnego.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo żądania od Zwycięzcy dodatkowych danych ponad wskazane wcześniej, jeżeli będą one niezbędne w celu przekazania Nagrody lub opłacenia ewentualnego podatku dochodowego od osób fizycznych.
 5. Zwycięzca nieodwołalnie traci prawo do Nagrody, jeżeli:
  • przekaże Organizatorowi nieprawdziwe dane;
  • nie dopełni obowiązków przewidzianych w Regulaminie;
  • naruszy postanowienia ust. IV niniejszego Regulaminu;
  • w innych wypadkach określonych w niniejszym Regulaminie.
 6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność przekazania Nagrody Zwycięzcy z przyczyn od niego niezamierzonych.
 7. Odpowiedzialność Organizatora wobec Uczestnika w związku z realizacją Promocji jest ograniczona do wysokości wartości Nagrody.
 8. Bon przyznawany jest na zamówienie dla jednej osoby. Rozdzielenie zamówienia na dwa osobne na to samo nazwisko przy spełnieniu pozostałych warunków skutkuje przyznaniem jednej nagrody.

VI.    OBOWIĄZEK PODATKOWY

 1. Stosownie do treści art. 21 ust. 1 pkt. 68 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1426, z późn. zm.) wartość Nagrody korzysta ze zwolnienia od podatku dochodowego od osób fizycznych.

VII.    DANE OSOBOWE

 1. Dane Osobowe Uczestników Promocji będą przetwarzane przez Administratora Danych Osobowych w celu realizacji promocji (wyłonienie Zwycięzcy i przekazania Nagrody oraz realizacji obowiązków prawnych nałożonych na Administratora w związku z organizacją promocji) i zostaną trwale usunięte po ustaniu promocji, ustaniu realizacji obowiązków prawnych oraz przedawnieniu roszczeń.
 2. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119, s1) (zwanym dalej RODO) Administratorem Danych Osobowych (ADO) jest PORTA KMI POLAND Spółka Akcyjna z siedzibą w Bolszewie przy ul. Szkolnej 54, 84-239 Bolszewo, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000504087 posiadająca NIP: 5850006204.
 3. ADO powołał Inspektora Ochrony Danych (IOD). Z Inspektorem Ochrony Danych można skontaktować się pod adresem email: IOD_PORTA@baltis.pl lub korespondencyjnie na adres „Inspektor ochrony danych Porta KMI Poland”, Baltis Investment Sp. z o.o., ul. Hryniewickiego 6c/17, 81-340 Gdynia, lub na adres administratora danych.
 4. Dane osobowe Uczestnika Promocji są udostępnione podmiotom trzecim – w zakresie dozwolonym przez obowiązujące przepisy prawa współpracującym z ADO w celu realizacji Promocji (np.: dostawcom usług IT, agencjom marketingowym, podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską, podmiotom świadczącym usługi prawne lub/i dochodzenia oraz obrony przed roszczeniami, etc.);
 5. W przypadku powierzenia danych osobowych Uczestników Promocji ADO wymaga od podmiotów trzecich, z którymi współpracuje,  zachowania poufności i bezpieczeństwa informacji oraz wykorzystania udostępnionych danych jedynie w celu świadczenia usługi lub produktu związanych z realizacją Promocji.
 6. ADO informuje, że podanie danych osobowych jest dobrowolne, choć warunkuje możliwość udziału w Promocji.
 7. Udział w Promocji oraz akceptacja niniejszego Regulaminu oznacza wyrażenie świadomej, jednoznacznej oraz dobrowolnej zgody przez uczestnika Promocji na przetwarzanie danych osobowych przez ADO zgodnie z art. 4 ust. 11 RODO.
 8. Administrator Danych przetwarza dane osobowe Uczestnika Promocji na podstawie:
  1. zgody uczestnika Promocji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit a RODO;
  2. realizacji obowiązków prawnych ciążących na ADO przy czym obowiązki te zostały wskazane w art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1509 z późn. zm.) w związku z art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
  3. realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora, przy czym prawnie uzasadnionym interesem ADO jest marketing produktów i usług ADO oraz obrona i/lub dochodzenie roszczeń.
 9. Dane osobowe Uczestników Promocji, ADO przetwarza nie dłużej niż jest to konieczne do realizacji celów, dla których je zgromadził, chyba że obowiązujące przepisy prawa wymagają dłuższego okresu ich przechowywania. ADO będzie przetwarzał dane osobowe Uczestnika przez okres maksymalnie 6 lat do momentu ustania obowiązków prawnych ciążących na ADO.
 10. Uczestnikowi Promocji przysługuje prawo do:
  • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w każdym czasie, przy czym cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Wycofanie zgody jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału w Promocji;
  • żądania dostępu do swoich danych osobowych;
  • sprostowania swoich danych osobowych;
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych przetwarzanych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu ADO;
  • przeniesienia danych do innego administratora danych.
 11. Uczestnik Promocji może skorzystać z przysługujących mu praw i cofnąć zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych (w celach związanych z przeprowadzeniem Promocji) wysyłając na adres e-mail Organizatora (konkurs@portadoors.com) wiadomość o temacie „Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych”, w treści wiadomości musi zostać zawarte Imię i Nazwisko Uczestnika oraz adres e-mail używany do dokonania Zgłoszenia Promocyjnego w Promocji. Cofnięcie takiej zgody jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w Promocji oraz utratą prawa do jakiejkolwiek Nagród.
 12. Organizator każdorazowo informuje ADO oraz IOD o żądaniu realizacji przysługujących Uczestnikowi Promocji praw.
 13. Uczestnik Promocji  ma również prawo złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 14. W stosunku do danych osobowych Uczestników Promocji, ADO może zastosować profilowanie w zakresie i w związku ze statystyką marketingową. ADO nie podejmuje zautomatyzowanych decyzji mogących wywołać skutki prawne lub w inny sposób mogących wpłynąć na sytuację osób, których dane dotyczą.
 15. Zgodnie z Regulaminem Facebooka (dostępny pod adresem https://www.facebook.com/legal/terms/update ), witryna używa pliki cookies, które umożliwiają profilowanie zachowań jej użytkowników przez usługodawcę (Facebook).

VIII.    POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

 1. Reklamacje związane z Promocją powinny być składane w formie pisemnej na adres Organizatora lub w formie elektronicznej na adres konkurs@portadoors.com
 2. Reklamacje mogą być składane w ciągu 14 (czternastu) dni od daty ogłoszenia przyznania Nagrody (decyduje data otrzymania reklamacji). Reklamacje zgłoszone po upływie wskazanego terminu lub w innej formie nie będą rozpatrywane.
 3. Reklamacja powinna zawierać Imię, Nazwisko, adres e-mail osoby składającej reklamację, jak również dokładny opis i powód reklamacji.
 4. O wyniku reklamacji Uczestnik zostanie poinformowany elektronicznie (na adres podany w reklamacji), w ciągu 14 (czternastu) dni od daty otrzymania reklamacji przez Organizatora.
 5. Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora. Decyzje Organizatora są ostateczne.

IX.    POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady Promocji.
 2. Podczas trwania Promocji Uczestnik w każdej chwili ma prawo do dobrowolnej rezygnacji z Promocji poprzez wysłanie informacji o rezygnacji z udziału w Promocji na adres: konkurs@portadoors.com
 3. Organizator nie jest odpowiedzialny za niedostępność Promocji wskutek problemów z przesyłaniem danych, ani też nie gwarantuje, że strony sieci Web będą wolne od zakłóceń lub błędów. Organizator nie bierze odpowiedzialności za jakąkolwiek utratę danych lub uszkodzenia podczas lub po transmisji.
 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia lub jakiekolwiek przeszkody w komunikacji z Uczestnikami Promocji wynikające z przyczyn niezależnych od niego.
 5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprzestrzeganie przez Uczestników postanowień niniejszego Regulaminu, w szczególności jeżeli treść Zgłoszenia Promocyjnego będzie sprzeczna z prawem, będzie naruszać prawa osób trzecich, będzie sprzeczna z dobrymi obyczajami, albo będzie zawierać lub opisywać sytuacje lub zdarzenia, które mogą powodować zagrożenie dla zdrowia lub życia ludzi lub zwierząt.
 6. Promocja nie jest w żaden sposób sponsorowana, popierana ani przeprowadzana przez serwis facebook.com ani z nim związana.
 7. Organizator jest uprawniony do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Promocji. Dotyczy to w szczególności zmian terminów poszczególnych czynności promocyjnych oraz zmian specyfikacji Nagród. Zmieniony Regulamin wchodzi w życie z chwilą jego opublikowania na Stronie Promocji.
 8. Organizator ustanawia adres korespondencyjny dla wszelkiej korespondencji związanej z Promocją: konkurs@portadoors.com
Back to list

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.